Kursy przedmedyczne (KPP I PP)

WYBIERZ I SPRAWDŹ TERMINY

 

Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP i PP) zajmują szczególne miejsce pośród świadczonych przez nas usług.
Polski Instytut Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu posiada jednostkę ratownictwa wodnego, dlatego naszą specjalnością jest kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) dla Ratowników Wodnych.

Zapraszamy na kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) oraz pierwszej pomocy (PP).

 

Kursy KPP i PP organizujemy dla:

  • osób prywatnych,
  • firm i placówek oświatowych,
  • służb mundurowych Policji, Wojska, PSP, OSP, ABW, Straży Granicznej

 

Kursy realizują zespoły instruktorów (lekarze, ratownicy medyczni i psycholodzy).

Kursy KPP prowadzimy w systemie intensywnym (6-7 dni następujących po sobie) lub weekendowym (3 weekendy – sobota/niedziela)
Kursy PP prowadzimy 1-3 dniowe od 4 do 16h w zależności od liczebności i specyfikacji grupy do przeszkolenia.

Zapewniamy wysoką jakość oferowanych szkoleń z wysoką frekwencję zdawalności egzaminów. Dysponujemy wykształconą i doświadczoną kadrą specjalistów medycznych.

Jesteśmy mobilni posiadając własny środek transportu oraz wyposażeni w nowoczesny sprzęt medyczny i multimedialny, dzięki czemu dojedziemy w każde miejsce i przeprowadzimy kursy na obiektach i w terenie wg. potrzeb i oczekiwań zleceniodawcy.

 

Warto wiedzieć!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 03 grudnia 2019r. nastąpiły zmiany odnośnie recertyfikacji kursu KPP.
Zgodnie z nowymi przepisami do egzaminu można przystąpić jedynie pod warunkiem posiadania zaświadczenia, którego termin ważności upływa nie później niż na 3 miesiące od dnia egzaminu.

Podstawa prawna: https://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002408.”

 

Zgodnie z Kodeksem Pracy , art. 209 1. § 1, art. 237 11a w § 1 pkt 3 każdy pracodawca lub zleceniodawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zorganizowania punktów pierwszej pomocy i wyposażenia apteczek.
Kodeks pracy Art. 209 (1)
§ 1. Pracodawca jest obowiązany:

  • zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników,
  • wyznaczyć pracowników do:

a) udzielania pierwszej pomocy, (…)
§ 2. Działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.
§ 3. Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny być uzależnione od rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) zajmuje szczególne miejsce pośród świadczonych przez nas usług. Ukończenie tego kursu pozwala na niesienie pomocy i ratowanie ludzkiego życia w sposób wyspecjalizowany. Celem szkolenia jest przygotowanie pod względem merytorycznym, jak i praktycznym.

 

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy jest najbardziej zaawansowanym kursem z zakresu pierwszej pomocy, jaki może ukończyć osoba bez wykształcenia medycznego. Jego program jest ściśle określany prawnymi przepisami, prowadzić go mogą wyłącznie uprawnione i przeszkolone pod tym kątem osoby i podmioty. Szczególnie przydatny jest w pracy z ludźmi a niezbędny w przypadku podjęcia pracy w służbach mundurowych tj. policji, straży pożarnej, straży granicznej, straży miejskiej, wojsku czy ratownictwie wodnym i górskim.

Wzór legitymacji KPP

legitymacja_kpp

Pierwsza pomoc to zespół czynności wykonywanych w celu utrzymania przy życiu osoby poszkodowanej oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw wypadku przed przybyciem fachowej pomocy. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy wchodzi w zakres zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Głównym celem szkolenia z pierwszej pomocy jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu postępowania i reagowania w sytuacjach zagrażających ludzkiemu zdrowiu i życiu.

Recertyfikacja kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy stanowi przypomnienie i sprawdzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Przeznaczona jest dla osób, których zaświadczenie o uzyskaniu tytułu Ratownika traci ważność. Po zdaniu egzaminu otrzymujemy stosowne zaświadczenie z tytułem RATOWNIKA ważne na kolejne 3 lata.

 

Egzamin recertyfikacyjny kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy w PIRKFiS poprzedzony jest zajęciami teoretycznymi i praktycznymi w celu aktualizacji posiadanej wiedzy z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, na które serdecznie zapraszamy.

 

UWAGA !!! Jeśli masz obawy lub nie czujesz się na siłach przystąpić do egzaminu z kwalifikowanej pierwszej pomocy, oferujemy możliwość uczestnictwa w zajęciach w dowolne dni danego kursu. Dzięki temu odświeżysz wiedzę i bez stresu przystąpisz do zaliczenia przed komisją egzaminacyjną.

kobieta_z_szarfą_polski_instytut

Jolanta Iluczyk

+48 881 848 881
+48 17 200 00 11

biuro@pirkfis.pl

Zobacz inne kursy