KURSY PRZEDMEDYCZNE (KPP I PP)

Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP i PP) zajmują szczególne miejsce pośród świadczonych przez nas usług.
Polski Instytut Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu posiada jednostkę ratownictwa wodnego, dlatego naszą specjalnością jest kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) dla Ratowników Wodnych WOPR.

Zapraszamy na kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) oraz pierwszej pomocy (PP).

 

Kursy KPP i PP organizujemy dla:

  • osób prywatnych,
  • firm i placówek oświatowych,
  • służb mundurowych Policji, Wojska, PSP, OSP, ABW, Straży Granicznej

 

Kursy realizują zespoły instruktorów (lekarze, ratownicy medyczni i psycholodzy).

Kursy KPP prowadzimy w systemie intensywnym (6-7 dni następujących po sobie) lub weekendowym (3 weekendy – sobota/niedziela)
Kursy PP prowadzimy 1-3 dniowe od 4 do 16h w zależności od liczebności i specyfikacji grupy do przeszkolenia.

Zapewniamy wysoką jakość oferowanych szkoleń z wysoką frekwencję zdawalności egzaminów. Dysponujemy wykształconą i doświadczoną kadrą specjalistów medycznych.

Jesteśmy mobilni posiadając własny środek transportu oraz wyposażeni w nowoczesny sprzęt medyczny i multimedialny, dzięki czemu dojedziemy w każde miejsce i przeprowadzimy kursy na obiektach i w terenie wg. potrzeb i oczekiwań zleceniodawcy.

 

Warto wiedzieć!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 03 grudnia 2019r. nastąpiły zmiany odnośnie recertyfikacji kursu KPP.
Zgodnie z nowymi przepisami do egzaminu można przystąpić jedynie pod warunkiem posiadania zaświadczenia, którego termin ważności upływa nie później niż na 3 miesiące od dnia egzaminu.

Podstawa prawna: https://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002408.”

 

Zgodnie z Kodeksem Pracy , art. 209 1. § 1, art. 237 11a w § 1 pkt 3 każdy pracodawca lub zleceniodawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zorganizowania punktów pierwszej pomocy i wyposażenia apteczek.
Kodeks pracy Art. 209 (1)
§ 1. Pracodawca jest obowiązany:

  • zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników,
  • wyznaczyć pracowników do:

a) udzielania pierwszej pomocy, (…)
§ 2. Działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.
§ 3. Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny być uzależnione od rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

 

Partnerem wspierającym jest:

Dostawca materiałów i sprzętu medycznego

paramedyk24

POLECAMY !!!

Kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) – skierowany dla osób pełnoletnich i jest to najbardziej zaawansowany kurs w zakresie ratownictwa, jaki może ukończyć osoba bez wykształcenia medycznego. Program realizowany jest na podstawie rozporządzenia Ministra zdrowia i pozwala kursantom nabyć tytuł „Ratownika”. Prowadzić kurs mogą wyłącznie podmioty do tego przeszkolone i uprawnione.

Cena Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) dla osób indywidualnych z egzaminem państwowym i wydaniem zaświadczenia wynosi 749 zł. Natomiast dla członków Instytutu 699 zł.

W cenie kursu otrzymujemy:

  • Notatnik i długopis firmowy,
  • Maskę do sztucznego oddychania,
  • Materiały szkoleniowe na zajęcia – skrypt PIRKFiS,
  • Prezentacje multimedialne,
  • Materiały e-learningowe

 

Sprawdź czy podmiot organizujący kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) uzyskał zgodę Wojewody i posiada zatwierdzony program kursu.

Pierwsza pomoc to zespół czynności wykonywanych w celu utrzymania przy życiu osoby poszkodowanej oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw wypadku przed przybyciem fachowej pomocy. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy wchodzi w zakres zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Głównym celem szkolenia z pierwszej pomocy jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu postępowania i reagowania w sytuacjach zagrażających ludzkiemu zdrowiu i życiu.

Recertyfikacja stanowi przypomnienie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu Ratownictwa Medycznego. Przeznaczona jest dla osób, których zaświadczenie o uzyskaniu tytułu Ratownika utraciło ważność. Kończy się egzaminem państwowym, do którego można przystąpić nie później niż na 3 miesiące od dnia utracenia ważności zaświadczenia. Po egzaminie uczestnicy otrzymują zaświadczenie z nadaniem tytułu RATOWNIKA.

W dniu recertyfikacji egzamin poprzedzony jest zajęciami teoretycznymi i praktycznymi w celu aktualizacji posiadanej wiedzy z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 

Podstawa prawna: https://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002408.”

 

Cena recertyfikacji wynosi 299 zł (w tym egzamin + wydanie oświadczenia), dla członków Instytutu 249 zł.

 

UWAGA !!! Jeśli masz obawy lub nie czujesz się na siłach przystąpić do egzaminu z kwalifikowanej pierwszej pomocy, oferujemy możliwość uczestnictwa w zajęciach w dowolne dni danego kursu. Dzięki temu odświeżysz wiedzę i bez stresu przystąpisz do zaliczenia przed komisją egzaminacyjną.

Koszt jednego dnia szkolenia (8-12 godzin) wynosi 70 zł (dla członków PIRKFiS i służb mundurowych 50 zł).

WYBIERZ I SPRAWDŹ TERMINY

 

kobieta_z_szarfą_polski_instytut

Barbara Wajda
Jolanta Iluczyk

+48 888 881 991
+48 17 200 00 11

biuro@pirkfis.pl

Zobacz inne kursy