Kursy przedmedyczne (KPP I PP)

WYBIERZ I SPRAWDŹ TERMINY

 

Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP i PP) zajmują szczególne miejsce pośród świadczonych przez nas usług.
Polski Instytut Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu posiada jednostkę ratownictwa wodnego, dlatego naszą specjalnością jest kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) dla Ratowników Wodnych WOPR.

Zapraszamy na kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) oraz pierwszej pomocy (PP).

 

Kursy KPP i PP organizujemy dla:

  • osób prywatnych,
  • firm i placówek oświatowych,
  • służb mundurowych Policji, Wojska, PSP, OSP, ABW, Straży Granicznej

 

Kursy realizują zespoły instruktorów (lekarze, ratownicy medyczni i psycholodzy).

Kursy KPP prowadzimy w systemie intensywnym (6-7 dni następujących po sobie) lub weekendowym (3 weekendy – sobota/niedziela)
Kursy PP prowadzimy 1-3 dniowe od 4 do 16h w zależności od liczebności i specyfikacji grupy do przeszkolenia.

Zapewniamy wysoką jakość oferowanych szkoleń z wysoką frekwencję zdawalności egzaminów. Dysponujemy wykształconą i doświadczoną kadrą specjalistów medycznych.

Jesteśmy mobilni posiadając własny środek transportu oraz wyposażeni w nowoczesny sprzęt medyczny i multimedialny, dzięki czemu dojedziemy w każde miejsce i przeprowadzimy kursy na obiektach i w terenie wg. potrzeb i oczekiwań zleceniodawcy.

 

Warto wiedzieć!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 03 grudnia 2019r. nastąpiły zmiany odnośnie recertyfikacji kursu KPP.
Zgodnie z nowymi przepisami do egzaminu można przystąpić jedynie pod warunkiem posiadania zaświadczenia, którego termin ważności upływa nie później niż na 3 miesiące od dnia egzaminu.

Podstawa prawna: https://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002408.”

 

Zgodnie z Kodeksem Pracy , art. 209 1. § 1, art. 237 11a w § 1 pkt 3 każdy pracodawca lub zleceniodawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zorganizowania punktów pierwszej pomocy i wyposażenia apteczek.
Kodeks pracy Art. 209 (1)
§ 1. Pracodawca jest obowiązany:

  • zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników,
  • wyznaczyć pracowników do:

a) udzielania pierwszej pomocy, (…)
§ 2. Działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.
§ 3. Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny być uzależnione od rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) zajmuje szczególne miejsce pośród świadczonych przez nas usług. Ukończenie tego kursu pozwala na niesienie pomocy i ratowanie ludzkiego życia w sposób wyspecjalizowany. Celem szkolenia jest przygotowanie pod względem merytorycznym, jak i praktycznym.

 

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy jest najbardziej zaawansowanym kursem z zakresu pierwszej pomocy, jaki może ukończyć osoba bez wykształcenia medycznego. Jego program jest ściśle określany prawnymi przepisami, prowadzić go mogą wyłącznie uprawnione i przeszkolone pod tym kątem osoby i podmioty. Szczególnie przydatny jest w pracy z ludźmi a niezbędny w przypadku podjęcia pracy w służbach mundurowych tj. policji, straży pożarnej, straży granicznej, straży miejskiej, wojsku czy ratownictwie wodnym i górskim.

Wzór legitymacji KPP

legitymacja_kpp

Pierwsza pomoc to zespół czynności wykonywanych w celu utrzymania przy życiu osoby poszkodowanej oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw wypadku przed przybyciem fachowej pomocy. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy wchodzi w zakres zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Głównym celem szkolenia z pierwszej pomocy jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu postępowania i reagowania w sytuacjach zagrażających ludzkiemu zdrowiu i życiu.

Recertyfikacja kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy stanowi przypomnienie i sprawdzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Przeznaczona jest dla osób, których zaświadczenie o uzyskaniu tytułu Ratownika traci ważność. Po zdaniu egzaminu otrzymujemy stosowne zaświadczenie z tytułem RATOWNIKA ważne na kolejne 3 lata.

 

Egzamin recertyfikacyjny kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy w PIRKFiS poprzedzony jest zajęciami teoretycznymi i praktycznymi w celu aktualizacji posiadanej wiedzy z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, na które serdecznie zapraszamy.

 

UWAGA !!! Jeśli masz obawy lub nie czujesz się na siłach przystąpić do egzaminu z kwalifikowanej pierwszej pomocy, oferujemy możliwość uczestnictwa w zajęciach w dowolne dni danego kursu. Dzięki temu odświeżysz wiedzę i bez stresu przystąpisz do zaliczenia przed komisją egzaminacyjną.

kobieta_z_szarfą_polski_instytut

Jolanta Iluczyk
Michał Skura

+48 888 881 991
+48 17 200 00 11

biuro@pirkfis.pl

Zobacz inne kursy