Status Stowarzyszenia Polski Instytut Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu

STATUT STOWARZYSZENIA
POD NAZWĄ

POLSKI INSTYTUT ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
tekst jednolity na dzień 21.10.2022 r.

 

Rozdział I Postanowienia ogólne
§ 1
Stowarzyszenie o nazwie Polski Instytut Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu (w skrócie PIRKFiS) zwane dalej „lnstytutem” działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 9 poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 20a 4 r. poz. 715), ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

1. Siedzibą Instytutu jest miasto Jasło.
2. Terenem działania lnstytutu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego.
3. Dla realizacji celów statutowych Instytut może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych Państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3

1. Instytut posiada osobowość prawną i jest powołany na czas nieokreślony.

§ 4

1. Instytut ma prawo używać logo, pieczęci, oznak i znaków organizacyjnych według wzorów ustalonych przez Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Instytut może ustanawiać własne odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami, osobom fizycznym i prawnym.

§ 5

1. Instytut opiera swą działalność przede wszystkim na pracy społecznej ogółu członków.
2. Do prowadzenia swoich działań Instytut może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków oraz powoływać oddziały i biura. Uchwałę o utworzeniu oddziału lub biura podejmuje Zarząd Instytutu.
3. Osobom wchodzącym w skład poszczególnych organów Instytutu przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem zadań statutowych.

4. Instytut może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego oraz cały dochód (nadwyżkę przychodów nad kosztami) przeznaczony jest na działalność statutową.
5. Członkowie Oddziału uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków lnstytutu za pośrednictwem wybranych delegatów Oddziału. Szczegółowe zasady zawarte są w regulaminie Walnego Zebrania Członków lnstytutu.

§ 6

1. Instytut może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania na zasadach pełnej autonomii.
2. Instytut może być członkiem okręgowych, regionalnych oraz ogólnokrajowych związków
sportowych.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§ 7

Misją lnstytutu jest rozwój, upowszechnianie, wspieranie i promowanie kultury fizycznej, podnoszenie poziomu edukacji, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej oraz reprezentowanie zrzeszonych w nim członków w kraju i za granicą.

Instytut stawia przed sobą cele, które wyznaczają obszar jego działania, a są nimi:
1) Stworzenie możliwości do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju sprawności psychofizycznej u dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Podnoszenie sprawności fizycznej i polepszanie stanu zdrowia całej społeczności z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.
3. Zwiększenie świadomości i odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.
2) Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138).
3) Przeciwdziałanie patologiom społecznym tj. uzależnienia od substancji psychoaktywnych, przemoc i agresja, zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży.
4) Przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (zwanym także chorobami XXI wieku), m.in. nadwaga, otyłość, cukrzyca i choroby układu krążenia.
5) Wspieranie rządowych i pozarządowych organizacji edukacyjnych i oświatowych.
6) Poprawa jakości kształcenia poprzez wprowadzenie nowoczesnych metod, form i środków w edukacji.

7) lntegracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób ubogich, zagrożonych ubóstwem, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych, niepełnosprawnych.
8) Działalność wspomagająca rozwój ekonomii społecznej.
9) Integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób:
a. zatrudnienie co najmniej 30%:
b. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób niepełnoletnich, lub
c. osób bezrobotnych, lub
d. absolwentów CIS i KIS, w rozumieniu art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, lub
e. osób ubogich pracujących, lub
f. osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii, lub
g. osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich, lub
h. osób z niepełnosprawnościami, lub
i. osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, lub
j. osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, lub
10) b. zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882, z późn. zm.).
11) Realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z późn. zm.) lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej i zawodowej osób, o których mowa w pkt. 11, wyrażonej zatrudnieniem tych osób na poziomie co najmniej 20%.
12) Reintegracja społeczna polegająca m.in. na odbudowie i podtrzymywaniu umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, pełnieniu ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu.
13) Reintegracja zawodowa wyrażająca się w odbudowie i podtrzymywaniu zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

14) Zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego.
15) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
16) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
17) Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
18) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
19) Utworzenie, prowadzenie i wspieranie Klubu Integracji Społecznej, Centrum Integracji Społecznej.
20) Współpraca z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o takim samym lub podobnym profilu działania.
21) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki.
22) Działalność charytatywna.
23) Udzielanie członkom Instytutu wszechstronnej pomocy szkoleniowej oraz organizacyjnej.
24) Organizacja form 1urystyki aktywnej, w tym w szczególności organizowanie i propagowanie turystyki krajowej, przyjazdowej i wyjazdowej.
25) Popularyzacja w społeczeństwie, jako formy aktywnego wypoczynku, wszelkich sposobów spędzania wolnego czasu, zgodnych z wymogami zachowania czystości środowiska naturalnego oraz promowania rekreacji ruchowej.
26) Działalność wydawnicza, w szczególności wydawanie czasopism, publikacji, planów szkoleniowych i programów nauczania.
27) Ochronę osób i mienia oraz zabezpieczanie techniczne obiektów i imprez masowych.
28) Organizowanie i niesienie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wodnych.
29) Ratowanie życia i zdrowia ludzkiego oraz ograniczenie skutków urazów i nagłych zachorowań.
30) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
31) Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
32) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
33) Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
34) Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
35) Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
36) Działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
37) Działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
38) Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
39) Działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności.

40) Działalność w zakresie zarządzania kryzysowego oraz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych.
41) Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.
42) Działalność na rzecz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
43) Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
44) Działalność w zakresie promocji i organizacji wolontariatu;
45) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
46) Działalność na rzecz rewitalizacji
47) Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną w sterze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności działalność społeczną, charytatywną, oświatową, kulturalną, w zakresie kultury fizycznej i sportu, integracji i reintegracji społecznej i zawodowej, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji.

§ 8

Instytut realizuje swoje cele poprzez:
1. Zrzeszanie osób fizycznych i prawnych czynnie działających w sporcie lub prowadzących działalność w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki.
2. Opracowywanie planów i programów szkoleniowych z różnych dyscyplin sportowych.
3. Opracowywanie i wydawanie programów nauczania z wychowanie fizycznego na potrzeby szkół
publicznych i niepublicznych.
4. Organizowanie zajęć ruchowych, zawodów, imprez sportowych dia instytucji społecznych m.in. dla domów dziecka, ośrodków pomocy społecznej oraz na rzecz osób niepełnosprawnych.
5. Organizacja wyjazdów, wycieczek i obozów sportowych, bali i bankietów.
6. Organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów, kursów, praktyk zgodnie z profilem działania Instytutu.
7. Nadawanie uprawnień zawodowych instruktora, trenera, sędziego w obszarze kultury fizycznej.
8. Szkolenia przyszłych i doszkalanie obecnych instruktorów, trenerów, ratowników i sędziów
sportowych.
9. Współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej, sportu z innymi organizacjami
10. Organizowanie i rozpowszechnianie zorganizowanych form aktywności ruchowej tj. turniejów,
imprez integracyjnych oraz akcji popularyzujących sport.
11. Organizowanie wymiany międzykulturowej i/lub międzynarodowej w szczególności poprzez organizowanie wyjazdów, warsztatów, prelekcji.

12. Prowadzenie działalności naukowych polegającej na gromadzeniu, przetwarzaniu i systematyzowaniu wiedzy.
13. Prowadzenie działalności mającej na celu zachęcenie do wspierania statutowej działalności Instytutu.
14. Podejmowanie wszelkich innych działań, które dążyłyby do realizacji celów statutowych.
15. Bezpośrednią ochronę fizyczną — w tym ochronę VIP – w formie stałej lub doraźnej.
16. Ochronę fizyczną obiektów, imprez — w tym imprez masowych oraz imprez ze statusem podwyższonego ryzyka.
17. Prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących
się oraz uprawiających sporty wodne.
18. Zabezpieczanie obszarów wodnych każdego rodzaju: obiekty kryte, odkryte, kąpieliska sezonowe, plaże, jeziora a także imprezy wodne tj. spływy kajakowe, zawody sportowe, imprezy raftingowe, obozy żeglarskie, wycieczki wodne, kolonie i wiele innych.
19. Wydawanie zaświadczeń i atestów bezpieczeństwa miejsc wykorzystywanych do kąpieli.
20. Wydawanie zaświadczeń o poziomie umiejętności pfywackich w postaci kart pływackich.
21. Upowszechnianie kultury i etyki oraz budowanie pozytywnej atmosfery sprzyjającej wymianie
wzajemnych doświadczeń związanych z wykonywaniem ratownictwa wodnego.
22. Prowadzenie szkoleń oraz kursów pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy.
23. Kształtowanie właściwych zachowań społecznych w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego.
24. Włączanie osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym w działania społeczne, w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i poczuciu osamotnienia.
25. Tworzenie miejsc pracy, zatrudnianie na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych w szczególności osób ubogich, zagrożonych ubóstwem, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
26. Podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów Instytutu.
27. Utworzenie, prowadzenie i wspieranie Klubu Integracji Społecznej, Centrum Integracji Społecznej.
28. Opracowanie i wdrażanie programów pomocy w celu aktywizowania określonych grup społecznych ukierunkowanych na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
29. Współpracę z Państwowym Ratownictwem Medycznym.
30. Nawiązywanie współpracy z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów statutowych.
31. Działania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
32. Tworzenie i prowadzenie ośrodków o charakterze doradczym i konsultacyjnym.
33. Organizowanie akcji społecznych, imprez integracyjnych.
34. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej.

35. Wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej oraz ich współpracy międzynarodowej.
36. Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych.
37. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych wspomagających działanie Stowarzyszenia zgodnie z jego celami statutowymi.
38. Realizowanie programów w celu pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów Stowarzyszenia.
39. Organizowanie grupowych i indywidualnych form pomocy, terapii i edukacji dla dzieci, młodzieży
i dorosłych.
40. Organizowanie i przeprowadzanie kursów i szkoleń z obsługi dronów szkolenia UAVO, VLOS, BVLOS.

§ 9

1 W celu realizacji celów statutowych Instytut może prowadzić w formach wymienionych w § 7 odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego:
1) Odpłatna działalność pożytku publicznego to:
a) Współpraca z innymi organizacjami krajowymi o takim samym lub podobnym profilu działania,
b) Stworzenie możliwości do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju sprawności psychofizycznej u dzieci i młodzieży,
c) Popularyzacja w społeczeństwie, jako formy aktywnego wypoczynku, wszelkich sposobów spędzania wolnego czasu,
d) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki,
e) Organizowanie i niesienie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.
2) Nieodpłatna działalność pożytku publicznego to:
a) Współpraca z innymi organizacjami krajowymi o takim samym lub podobnym profilu działania,
b) Stworzenie możliwości do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju sprawności psychofizycznej u dzieci i młodzieży,
c) Popularyzacja w społeczeństwie, jako formy aktywnego wypoczynku, wszelkich sposobów spędzania wolnego czasu,
d) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki,
e) Organizowanie i niesienie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

Rozdział III
Członkowie lnstytutu, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkami lnstytutu mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Instytut.

§ 11

Członkowie lnstytutu dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych
2. Członków wspierających
3. Członków honorowych

1. Członkami zwyczajnymi lnstytutu mogą być:

§ 12

1) pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawieni praw publicznych,
2) małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz za zgodą przedstawicieli ustawowych małoletni poniżej 16 lat, jeżeli deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji celów lnstytutu.
2. Kandydat do lnstytutu składa pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków lnstytutu, oświadczenie o przystąpieniu do lnstytutu i zobowiązanie do opłacania składek oraz do czynnego uczestnictwa w realizacji celów lnstytutu.

§ 13

1. Członkiem wspierającym lnstytutu może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów lnstytutu.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej niezwłocznie.

§ 14

Członkiem honorowym lnstytutu może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój lnstytutu.
2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu lub co najmniej sześciu członków lnstytutu.

§ 15

1. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji i opłacenia składki członkowskiej.

2. Założyciele lnstytutu stają się członkami zwyczajnymi z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu lnstytutu.
3. Zarząd prowadzi rejestr członków i przyjmuje składki członkowskie.

§ 16

Członek zwyczajny ma prawo do:
1. Czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz lnstytutu z wyjątkiem małoletnich poniżej 16 lat, którym nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do władz lnstytutu,
2. Uczestniczenia w Walnym Zebraniu z prawem głosu z wyjątkiem małoletnich poniżej 16 lat, którym nie przysługuje prawo udziału w głosowaniach na Walnych Zebraniach Członków lnstytutu,
3. Korzystania z dorobku i wszelkich form działalności lnstytutu.
4. Udziału w zebraniach, działaniach oraz wydarzeniach organizowanych przez Instytut.
5. Zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności lnstytutu.
6. Korzystania z rekomendacji i wsparcia lnstytutu w swojej działalności.

§ 17

Członek zwyczajny ma obowiązek:
1) Przestrzegania statutu, wewnętrznych regulaminów oraz uchwał władz lnstytutu.
2) Czynnego uczestnictwa w działalności lnstytutu i w realizacji jego celów.
3) Uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków.
4) Regularnego oołacania składek członkowskich.
5) Dbania o dobre imię lnstytutu.

§ 18

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach lnstytutu, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz lnstytutu.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

Członkostwo w lnstytucie ustaje na skutek:

§ 19

1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do lnstytutu złożonej na ręce Zarządu;
2. Wykluczenia przez Zarząd:
a) z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 1 rok.
b) z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz lnstytutu.
c) ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz lnstytutu

d) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu.
e) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

§20

1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w lnstytucie przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały na piśmie.
2. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków, którego uchwała jest ostateczna.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna i władze lnstytutu

§ 21

1. Władzami lnstytutu są:
1) Walne Zebranie Członków.
2) Zarząd Główny zwany dalej „Zarządem”
3) Komisja Rewizyjna.
2. Jednostkami terenowymi lnstytutu są oddziały. Do powołania oddziału przez Zarząd wymagany jest wniosek co najmniej 7 osób deklarujących przystąpienie do lnstytutu lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Tworząc oddział, Zarząd określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę. Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie powołania oddziału zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu.
3. Władzami oddziału są:
1) Walne Zebranie Członków Oddziału,
2) Zarząd Oddziału,
3) Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 22

1. Kadencja wszystkich władz lnstytutu trwa 5 (pięć) lat.
2. Władze lnstytutu wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
3. W razie, gdy skład władz lnstytutu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
4. Członkowie władz lnstytutu, którzy uchylają się od wypełniania przyjętych obowiązków i nie biorą udziału w posiedzeniach przez okres co najmniej 1 roku, mogą być zawieszeni w prawach członka tych władz do czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków.

5. Członkowie władz naczelnych lnstytutu, których działalność jest niezgodna z obowiązującymi przepisami, statutem lub uchwałami naczelnych władz lnstytutu, mogą być usunięci ze składu tych władz.
Walne Zebranie Członków

§ 23

1. Walne Zebranie Członków lnstytutu jest najważniejszą władzą lnstytutu i ostateczną instancją odwoławczą w sprawach dotyczących sporów powstałych miedzy członkami na tle ich działalności w Instytucie.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym — Członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym — Członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
3. Walne Zebranie członków lnstytutu może być zwyczajne i nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co 4 lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
5. W Walnym Zebraniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. W przypadku nie zebrania się członków w liczbie pozwalającej na podejmowanie uchwał przez Walne Zebranie Członków w I terminie, Zarząd zwołuje je ponownie, bez względu na liczbę obecnych w II terminie, który może być wyznaczony 30 minut później tego samego dnia.
6. W II terminie uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez wymaganego kworum tj. połowy członków uprawnionych do głosowania.
7. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
8. Regulamin obrad Walnego Zebrania zostaje uchwalony zwykłą większością głosów.
9. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych lnstytutu.
11. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

§24

1. Określanie głównych kierunków działania i rozwoju lnstytutu.
2. Uchwalanie zmian statutu;
3. Wybór i odwoływanie wszystkich władz lnstytutu.
4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej

5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz lnstytutu.
6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
7. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu lnstytutu i przeznaczeniu jego majątku.
8. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.
9. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz lnstytutu.
Zarząd Główny

§ 25

1. Zarząd Główny zwany dalej Zarządem wybierany jest przez Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością lnstytutu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.
3. Zarząd składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa i Sekretarza.
4. Warunkiem pełnienia funkcji w zarządzie jest złożenie oświadczenia, że zasiadający w zarządzie nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Zarządu albo pisemnego wniosku Komisji Rewizyjnej.
6. O terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Zarządu, prezes zawiadamia członków Zarządu co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia.
7. Zarząd obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu.
8. Regulamin obrad Zarządu zostaje uchwalony kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności wszystkich członków organu.
9. Decyzję o przydzieleniu funkcji poszczególnym członkom pierwszego Zarządu podejmuje Walne Zebranie podczas spotkania założycielskiego.
10. Wszelkie uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozkładu głosów, decydujący głos ma Prezes.
11. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie w związku z pełnioną funkcją. Decyzje o przyznaniu wynagrodzenia członkom Zarządu podejmuje Komisja Rewizyjna na podstawie uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
12. Członkowie wchodzący w skład władz lnstytutu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu umów o pracę lub umów cywilnoprawnych.
13. W umowach między lnstytutem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Instytut reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu.

§ 26

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Kierowanie bieżącą pracą lnstytutu.
2. Uchwalanie planów działalności lnstytutu.
3. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
4. Zarządzanie majątkiem lnstytutu.
5. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
6. Sporządzanie rocznych bilansów oraz sprawozdań finansowych.
7. Sporządzanie rocznych i końcowych sprawozdań ze swej działalności oraz przedstawianie ich na Walnym Zebraniu Członków.
8. Reprezentowanie lnstytutu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
9. Przyjmowanie i wykluczanie członków lnstytutu.
10. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
11. Przyjmowanie zapisów i darowizn.
12. Ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.
13. Uchwalanie regulaminów.
13. Organizowanie imprez sportowych: seminariów, festiwali i zawodów oraz powoływanie osób odpowiedzialnych za ich przebieg, między innymi bezpośrednich organizatorów i sędziów.
14. Ustalanie znaków organizacyjnych i wzorów dokumentów lnstytutu: legitymacji oraz certyfikatów, potwierdzających członkostwo w lnstytucie, w jego jednostkach organizacyjnych oraz we władzach.
15. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych oraz nadzorowanie ich działalności.

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością lnstgutu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym Przewodniczącego i dwóch członków wybieranych na pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Warunkiem pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej jest złożenie oświadczenia, że zasiadający w Komisji nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne źcigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
5. Komisja Rewizyjna obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu.
6. Regulamin obrad Komisji Rewizyjnej zostaje uchwalony kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności wszystkich członków organu.

§ 28

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola całoksztaŁu działalności lnstytutu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.

2. Ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu.
3. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności lnstytutu i Zarządu lnstytutu.
4. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi.
5. Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności.
6. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
7. Zawieranie umów z członkami Zarządu.
8. Reprezentowanie lnstytutu w sporach z członkami Zarządu.

§29

W Instytucie nie można łączyć funkcji władz z organem nadzoru oraz członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie mogą być spokrewnieni ze sobą, pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, powinowactwa lub podległości służbowej.

§ 29a

1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd powołuje oddziały, wg zasad określonych w § 5 i § 21 statutu.
2. Władzami Oddziału są władze określone w § 21 ust. 3 Statutu.
3. Uchwały wszystkich władz Oddziału lnstytutu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.
4. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Oddziału lnstytutu trwa 5 lat.
5. W razie, gdy skład władz Oddziału lnstytutu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
6. Postanowienia § 23 ust. od 4 do 8 stosuje się odpowiednio.

§ 29b

1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą oddziału.
2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Do Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
a) uchwalanie programów działania oddziału,
b) wybór i odwoływanie członków władz oddziału,
c) uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
d) wybór i odwoływanie delegatów i ich zastępców na Walne Zebranie Członków lnstytutu,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału oraz udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującym władzom.

4. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:
a) z głosem stanowiącym — członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym — członkowie honorowi oddziału i przedstawiciele członków wspierających z terenu działania oddziału, członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.
5. Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, powiadamiając członków o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Zarządu,
3) na wniosek Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,
4) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych
oddziału.
7. Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w
ciągu 4 tygodni od daty złożenia wniosku lub żądania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4.
8. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zebrania Członków Oddziału, w terminie lub trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Oddziału.
9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 29c

1. Zarząd Oddziału kieruje działalnością lnstytutu na terenie swego działania, zgodnie z uchwałami władz nadrzędnych.
2. Zarząd Oddziału składa się od jednego do trzech członków, w tym z Prezesa Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
4. Do zbadania spraw i problemów organizacyjnych, ekonomicznych oraz opracowania wniosków, Zarząd Oddziału może powoływać zespoły pomocnicze, określając ich skład oraz zadania.
5. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje prezes Zarządu Oddziału z własnej inicjatywy lub na wniosek 2 członków Zarządu Oddziału, w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.
6. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:
a) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków lnstytutu, Zarządu oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału,
b) określanie szczegółowych kierunków działania Oddziału,
c) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
d) zarządzanie majątkiem lnstytutu w ramach posiadanych pełnomocnictw,

e) zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków i upoważnień,
f) uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału,
g) współdziałanie z pokrewnymi lnstytutu działającymi na terenie działania Oddziału,
h) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Ważnych Zebrań Członków Oddziału,
i) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.
7. Szczegółowy tryb i zasady działania zarządów oddziałów określa regulamin uchwalony przez te zarządy, na podstawie regulaminu wzorcowego uchwalonego przez Zarząd.
8. Członkowie Zarządu Oddziału mogą otrzymywać wynagrodzenie w związku z pełnioną funkcją; decyzje o przyznaniu wynagrodzenia członkom Zarządu podejmuje Walne Zebranie Członków Oddziału na podstawie uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

§ 29d

1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Zarządu Oddziału.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 osób, w tym Przewodniczącego i dwóch członków wybieranych na pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
a) kontrola działalności Zarządu Oddziału pod względem celowoźci, prawidłowości i zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwał władz nadrzędnych,
b) współpraca z Komisją Rewizyjną,
c) przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej,
d) zgłaszanie Zarządowi umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych,
e) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swojej działalności oraz przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału.
f) Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu Oddziału co najmniej jeden raz w roku.
g) Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.
h) Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach lnstytutu.
i) Szczegółowy tryb i zasady działania komisji rewizyjnych oddziałów określa regulamin uchwalony przez te komisje, na podstawie wzorcowego regulaminu uchwalonego przez Komisję Rewizyjną.

§ 29d Przedstawiciel

1. Instytut zarządzany jest na zasadach demokratycznych, opartych na zasadzie partycypacji pracowników.
2. Zarząd jest obowiązany co najmniej raz w roku, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, przeprowadzić z pracownikami spotkanie konsultacyjne dotyczące informacji o działalności i sytuacji ekonomicznej lnstytutu oraz przewidywanych w tym zakresie kierunkach zmian.
3. Wnioski ze spotkania konsultacyjnego przedstawione przez pracowników podlegają dyskusji na zebraniu Zarządu. Zarząd jest obowiązany przedstawić pracownikom oraz Komisji Rewizyjnej pisemną informację o wykorzystaniu tych wniosków.
4. Jeżeli Instytut zatrudnia co najmniej troje pracowników lub innych osób na podstawie umów cywilnoprawnych, osoby te wybierają spośród swojego grona Przedstawiciela.
5. Przedstawiciel pracowników niebędących członkami Zarządu posiada prawo głosu doradczego na posiedzeniu Zarządu.
6. Przedstawiciel, o którym mowa powyżej nie może być członkiem Zarządu i jest wybierany zwykłą większością głosów podczas zebrania pracowników, w którym bierze udział co najmniej połowa pracowników niebędących członkami Zarządu. Szczegółowe zasady wyboru Przedstawiciela, warunki i tryb przekazywania informacji, o których mowa w niniejszym paragrafie, oraz przeprowadzania konsultacji z pracownikami określa regulamin przyjęty przez Zarząd lnstytutu i uzgodniony z osobami o których mowa w ust. 4.
7. Kadencja Przedstawiciela trwa 5 (pięć) lat od dnia jego wyboru.
8. Do kompetencji Przedstawiciela należy w szczególności:
1) zapoznawanie się nie rzadziej niż raz do roku z wynikami działalności gospodarczej lnstytutu oraz wyrażanie opinii w tym zakresie;
2) opiniowanie zasad organizacji pracy ustalanych przez Instytut w zakresie prowadzonej przez Instytut działalności oraz zmian proponowanych w tym zakresie;
3) opiniowanie strategii działania lnstytutu oraz propozycji działań lnstytutu na rzecz jego celów statutowych;
4) wypowiadanie się na temat stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia w Instytucie;
5) wypowiadanie się na temat działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia w Instytucie;
6) reprezentowanie pracowników lnstytutu oraz osób zatrudnianych w lnstytucie na innej podstawie w przypadkach, w których przepisy powszechnie obowiązującego prawa przewidują obowiązek konsultacji pracodawcy z przedstawicielem załogi.

9. W przypadku zasygnalizowania przez przedstawiciela pracowników woli wyrażenia opinii, termin na wyrażenie opinii przez Zarząd będzie określany każdorazowo przez Zarząd przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia sprawnego i niezakłóconego funkcjonowania lnstytutu.
10. Przedstawiciel traci mandat Przedstawiciela w razie:
1) rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,
2) zrzeczenia się funkcji,
3) śmierci Przedstawiciela,
4) wniosku w sprawie ustania przedstawicielstwa podpisanego co najmniej przez 50% pracowników lnstytutu — Medy przeprowadzane są wybory uzupełniające.”

Rozdział VI Majątek i gospodarka finansowa lnstytutu

§ 30

Źródłami powstawania majątku lnstytutu są:
1. nieruchomości.
2. ruchomości.
3. środki finansowe tj.:
1) wpisowe i składki członkowskie.
2) darowizny, zapisy i spadki.
3) środki pochodzące z ofiarności publicznej.
4) środki pochodzące ze sponsoringu.
5) dotacje, subwencje, udziały, lokaty.
6) wpływy z działalności statutowej.
7) dochody z działalności gospodarczej.
7) środki pochodzące ze zbiórek i imprez publicznych.
8) środki przekazane z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
9) granty.
10) środki funduszy zewnętrznych w tym funduszy z Unii Europejskiej.
11) dochody z innych źródeł.
§ 31

1. Instytut prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku lnstytutu podejmuje Zarząd,
3. Do reprezentowania lnstytutu, zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w imieniu lnstytutu oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych, upoważniony jest Prezes jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu działających łącznie

4. Instytut prowadzi działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach w zakresie:

1) 85.51.Z — pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, 2)85.59.B — pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 3)94.99.Z — działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
4) 93.19.Z — pozostała działalność związana ze sportem,
5) 77.21.Z — wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 6)74.20.Z — działalność fotograficzna,
7) 47.91.Z — sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 8)93.11.Z — działalność obiektów sportowych,
9) 93.29.B — pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
10) 77.11.Z — wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
11) 80.10.Z — działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa,
12) 80.20.Z — działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,
13) 47.19.Z — pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
14) 58.1 — wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie programowania,
15) 79.12.Z — działalność organizatorów turystyki,
16) 88.99.Z — pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
17) 86.90.A — działalność fizjoterapeutyczna,
18) 47.64.Z — sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecja1izowanych sklepach,
19) 49.39.Z — pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
20) 74.90.Z — pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
21) 77.34.Z — wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,
22) 82.11.Z — działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
23) 86.90.B — działalność pogotowia ratunkowego,
24) 86.90.D — działalność paramedyczna,
25) 86.90.E — pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
26) 93.21.Z – działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki.
27) 50.30.Z — transport wodny śródlądowy pasażerski,
28) 93.12.Z — działalność klubów sportowych,

29) 59.1 — działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
30) 46.42.Z — sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,
31) 46.44 — sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących,
32) 46.46.Z — sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
33) 46.49.Z — sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego.
34) 68.1 — kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
35) 68.2 — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
36) 68.3 — działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie.
5. Dochody z działalności gospodarczej lnstytutu służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.
6. Zysk lub nadwyżka bilansowa nie będzie dystrybuowana pomiędzy członków lnstytutu, członków organów lnstytutu (Zarządu, Komisji Rewizyjnej) ani pracowników, ale będzie przeznaczana na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa lnstytutu jako kapitał niepodzielny, a także w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa Instytut. 0 tym jaka część zysku ma zostać przeznaczona na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa lnstytutu, a jaka na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa Instytut decyduje każdorazowo Walne Zebranie Członków w formie uchwały.
7. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
8. Instytut może tworzyć fundusze (kapitały) nieobligatoryjne, w tym fundusze celowe, a dopuszczalne przez obowiązujące prawo.
9. Wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej ograniczone są limitami, tj. przeciętne miesięczne wynagrodzenie takiej osoby, za okres ostatniego roku obrotowego, a w przypadku zatrudnienia trwającego krócej niż rok obrotowy – za okres tego zatrudnienia, nie może przekroczyć 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 32

Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem lnstytutu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”

2. Przekazywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu lnstytutu.
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie lnstytutu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VII Nagrody i wyróżnienia

§ 33

Zarząd ma prawo nagradzania i wyróżniania osób zasłużonych dla sportu oraz lnstytutu.

§ 34

Zarząd może występować do właściwych organów państwowych o nadanie odznaczeń osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju sportu oraz lnstytutu.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§35

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania lnstytutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w I terminie, a II terminie bez względu na liczbę obecnych, który może być wyznaczony 30 minut później tego samego dnia.

§ 36

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu lnstytutu Walne Zebrania Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku lnstytutu.

§ 37

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.
2. W sprawach nieuregulowanych Statutem i przepisami Prawa o Stowarzyszeniach, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.