Kursy Instruktorskie i Trenerskie

Wybierz i Sprawdź Terminy

 

arrow

 

Prowadzimy kursy w oparciu o ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2014 nr 0 poz. 1145).

 

Kursy na instruktora i trenera to cykl kliku spotkań skumulowanych lub rozłożonych w czasie, których celem jest sprawdzenie umiejętności kursanta, nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu metod i form prowadzenia zajęć oraz zrozumienia wartości jaką daje dydaktyka w budowaniu własnego warsztatu pracy. Udział w kursach przygotowuje do podjęcia samodzielnej pracy w klubach i placówkach o charakterze rekreacyjnym i sportowym.

 

Kursy instruktorskie w Instytucie dzielimy na dwa rodzaje: kursy na instruktora rekreacji ruchowej o wybranej specjalności np. pływanie oraz kursy na instruktora sportu o wybranej specjalności np. narciarstwo zjazdowe.

Kurs instruktora rekreacji ruchowej dedykujemy osobom, które chcą zdobyć uprawnienia pozwalające na prowadzenie zajęć rekreacyjnych i sportowych m.in. w szkołach, szkółkach sportowych, placówkach oświatowych i edukacyjnych publicznych i niepublicznych, gdzie nie ma nacisku na wynik sportowy a głównym celem przyświecającym tym instytucjom jest popularyzacja aktywności fizycznej i promocja zdrowia w społeczeństwie.

 

Natomiast kursanci chcący w przyszłości przygotowywać osoby do rywalizacji sportowej i uczestnictwa w zawodach o różnej randze powinni odbyć kurs instruktora sportu lub po ukończonym instruktorze rekreacji ruchowej odbyć kurs uzupełniający o zakres tematyki sportowej po czym odbyć praktyki zawodowe.

Kursy na instruktora rekreacji ruchowej składa się z dwóch części:

 1. Ogólnej – zakończonej egzaminem pisemnym (zwolnieni są absolwenci posiadający tytuł instruktora z innej dyscypliny lub absolwenci wyższej uczelni o kierunku wychowanie fizyczne lub sport)
 2. Specjalistycznej – zakończonej egzaminem ustnym i pisemnym (obowiązkowa, bez zwolnień)

 

Instruktor rekreacji ruchowej w PIRKFiS to:

 • Przygotowanie do pracy w zawodzie instruktora, który nauczał będzie osoby rekreacyjnie uprawiające dyscyplinę,
 • Umiejętne i sprawne przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych,
 • Poznanie metod i sposobów pracy z klientem,
 • Poznanie wiedzy praktycznej i doświadczenia znanych wykładowców,
 • Uprawnienia do pracy w szkołach, szkółkach sportowych, placówkach oświatowych publicznych, niepublicznych, w miejskich ośrodkach sportu oraz przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej

 

Prowadzimy kursy instruktora rekreacji ruchowej o specjalności:

Kursy na instruktora sportu składa się z trzech części:

 1. Ogólnej – zakończonej egzaminem pisemnym (zwolnieni są absolwenci posiadający tytuł instruktora z innej dyscypliny lub absolwenci wyższej uczelni o kierunku wychowanie fizyczne lub sport)
 2. Specjalistycznej – zakończonej egzaminem ustnym i pisemnym (obowiązkowa, bez zwolnień )
 3. Stażu zawodowego w podmiotach współpracujących z PIRKFiS.

 

Instruktor sportu w PIRKFiS:

 • Przygotowanie do pracy w zawodzie instruktora sportu, gdzie wynik i osiągnięcia podopiecznych mają znaczenie.
 • Poznanie metod i sposobów pracy z zawodnikami,
 • Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych zarówno w ramach zajęć rekreacyjnych pozaszkolnych jak również nastawionych na rywalizację sportową,
 • Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć dla zawodników,
 • Odbycie stażu zawodowego w klubie sportowym lub placówce z sekcją lub klasą sportową

 

Prowadzimy kursy instruktora sportu o specjalności:

Obecnie w ofercie posiadamy kurs na trenera personalnego to kurs po którym otrzymasz uprawnienia zawodowe. Zawód ten od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem, wśród osób pragnących m.in udoskonalić swój wygląd czy podwyższyć poziom sprawności, zdrowia i samopoczucia.

Kurs trenera personalnego szczególnie dedykujemy osobom, które chcą połączyć pasję z pracą, mają cierpliwość i umiejętności swobodnej komunikacji a przy tym interesują się zdrowym trybem życia.

 

Zamierzamy wprowadzić kursy i szkolenia na trenerów klas sportowych z różnych dyscyplin – jesteśmy w rozmowach ze związkami sportowymi – prosimy obserwować zakładkę Trener pojawią się tu kolejne oferty, które mogą Państwa zainteresować.

Zgłoszenia o potrzebie zorganizowania określonego szkolenia zachęcamy zgłaszać pisemnie lub telefonicznie do biura kontakt tel. 17 200 00 11 wew. np 3, email: biuro@pirkfis.pl

 

Celem nadrzędnym Instytutu w obrębie kursów i szkoleń jest zjednoczenie najlepszych specjalistów na rynku posiadających bogatą wiedzę wynikającą z własnych doświadczeń oraz potrafiących dzielić się swoimi osiągnięciami ujawniając tajniki skutecznego nauczania ale i refleksji nad sobą w celu budowania własnego warsztatu pracy.
Uważamy że praca Instruktora jest pracą twórczą, w żadnym wypadku nie odtworzeniową, pracujemy z człowiekiem nie maszyną, dlatego do nauczania należy podchodzić innowacyjnie i nie bać się stosować środki i koncepcje własne.

Pragniemy stworzyć przyjazne środowisko, w którym osoby chcące się kształcić w wybranych dyscyplinach sportowych znajdą fachową pomoc i doradztwo, na zasadzie wzajemnej wymiany doświadczeń, spostrzeżeń oraz metodologii nauczania.
W instytucie zrzeszamy osoby doświadczone z osiągnięciami sportowymi oraz umiejętnościami pedagogicznymi, gdyż najważniejszą cechą instruktora jest jego motywacja do działania.

Dlatego w naszych kursach główny nacisk kładziemy na dydaktykę, która jest nauką a zarazem sztuką samą w sobie – uczy jak nauczać.

kobieta_z_szarfą_polski_instytut

Jolanta Iluczyk

  +48 881 848 881
 +48 17 200 00 11

biuro@pirkfis.pl

POLECANE KURSY